กฎหมายแรงงานเยอรมันในเชิงปฏิบัติอย่างย่อ

เยอรมนีเป็นประเทศที่มีบทบัญญัติกฎหมายแรงงานที่มีประสิทธิภาพประเทศหนึ่งของโลก โดยมีเป้าหมายหลักคือการคุ้มครองแรงงานและการจ้างงาน นอกจากจะบัญญัติการคุ้มครองแรงงานและการจ้างงานกระจัดกระจายในกฎหมายฉบับต่าง ๆ แล้ว เช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เยอรมัน ยังมีกฎหมายแรงงานเยอรมันที่บัญญัติและกำหนดหลักการครอบคลุมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานไว้อย่างครอบคลุม กฎหมายแรงงานเยอรมันแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ หนึ่งส่วนที่เรียกว่า “ระดับบุคคล” ซึ่งกำหนดข้อบัญญัติทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างโดยตรง ข้อบัญญัติใน “ระดับบุคคล” นี้ได้แก่ ข้อกำหนดเรื่องการพักร้อน กฎหมายป้องกันการยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่เป็นธรรม ข้อกำหนดคุ้มครองหญิงมีครรภ์ เป็นต้น และสองส่วนที่เรียกว่า “ระดับรวม” ซึ่งกำหนดข้อบัญญัติทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องการดำเนินกิจการ … อ่านต่อ | Read more …