กฎหมายแรงงานเยอรมันในเชิงปฏิบัติอย่างย่อ

เยอรมนีเป็นประเทศที่มีบทบัญญัติกฎหมายแรงงานที่มีประสิทธิภาพประเทศหนึ่งของโลก โดยมีเป้าหมายหลักคือการคุ้มครองแรงงานและการจ้างงาน นอกจากจะบัญญัติการคุ้มครองแรงงานและการจ้างงานกระจัดกระจายในกฎหมายฉบับต่าง ๆ แล้ว เช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เยอรมัน ยังมีกฎหมายแรงงานเยอรมันที่บัญญัติและกำหนดหลักการครอบคลุมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานไว้อย่างครอบคลุม กฎหมายแรงงานเยอรมันแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ หนึ่งส่วนที่เรียกว่า “ระดับบุคคล” ซึ่งกำหนดข้อบัญญัติทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างโดยตรง ข้อบัญญัติใน “ระดับบุคคล” นี้ได้แก่ ข้อกำหนดเรื่องการพักร้อน กฎหมายป้องกันการยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่เป็นธรรม ข้อกำหนดคุ้มครองหญิงมีครรภ์ เป็นต้น และสองส่วนที่เรียกว่า “ระดับรวม” ซึ่งกำหนดข้อบัญญัติทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องการดำเนินกิจการ … อ่านต่อ | Read more …

EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) คืออะไร? (ตอน 3)

รูปภาพ เดือนหน้าก็จะมีฟุตบอลโลกแล้ว รูปภาพจากบรรยากาศขอบสนามของบรรดาแฟน ๆ ที่ลงตามสื่อต่าง ๆ จะเป็นในลักษณะนี้ไหม? คือเบลอหน้าตาของคนที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพ ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับรูปภาพยังมีความไม่แน่นอน โดยระเบียบอียูฯ ได้เปิดช่องทางให้ประเทศสมาชิกอียูพิจารณานำระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปบังคับใช้ให้สอดคล้องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพทางความคิดเห็นและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในด้านสื่อมวลชน งานวิชาการ ด้านศิลปะและวรรณกรรม แต่รัฐบาลเยอรมันไม่ได้ขยับตัวเรื่องนี้เลย ที่ผ่านมามีเพียงประเทศสวีเดนเท่านั้นที่ได้ผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า “หากระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลอื่น ๆ ขัดต่อเสรีภาพสื่อและเสรีภาพด้านความคิด ถือว่าระเบียบอียูฯ และกฎหมายคุ้มครองบุคคลอื่น ๆ นั้น ไม่มีผลบังคับใช้” เพราะเยอรมนีไม่ขยับ … อ่านต่อ | Read more …

EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) คืออะไร? (ตอน 2)

“ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ใช้กับผู้ใดบ้าง “ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ใช้กับใครก็ตามทั้งที่อยู่ในภาคเอกชนและภาครัฐในอาณาเขตของสหภาพยุโรปที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเอาไว้ใช้งาน โดยเฉพาะ  อย่างยิ่ง บริษัท ผู้ประกอบกิจการ หรือ ผู้ทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เช่น Google หรือ Facebook ไปจนถึงกิจการขนาดเล็ก เช่น กิจการบริการงานช่าง รวมถึงหน่วยงานราชการ หรือแม้กระทั้งสมาคมหรือ สมาพันธ์ต่าง ๆ ที่จัดเก็บข้อมูลสมาชิก ก็อยู่ภายใต้ระเบียบนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อใช้ในกิจส่วนตัวหรือกิจภายในครอบครัว และ … อ่านต่อ | Read more …

EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) คืออะไร? (ตอน 1)

EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า General Data Protection Regulation (GDPR) เรียกเป็นภาษาไทยได้ว่า “ระเบียบอียู่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งได้เริ่มร่างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 และจะมีผลบังคับใช้โดยตรงในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (2018) เป็นต้นไป ในโลกดิจิตอลทุกวันนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญา … อ่านต่อ | Read more …

สัญลักษณ์และเครื่องหมายต้องห้ามในเยอรมนี

Anmerkung: Die Verwendung von verbotenen Symbolen und Zeichen hier dient zur Information und Aufklärung. สืบเนื่องมาจากข่าวนักท่องเที่ยวจีนถูกจับเมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่หน้าตึกรัฐสภาเยอรมัน (ตึก Reichstag) เพราะถ่าย selfie รูปตัวเองโดยยกแขนแสดงท่าทักทายแบบฮิตเลอร์ด้วย จึงขอเรียบเรียงสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายต้องห้ามในเยอรมนีมาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อพึงระวัง … อ่านต่อ | Read more …